نماز و مناجات
تصاویر در حالت راز و نیاز
تصاویر به یاد ماندنی از استاد معظم در حال اقامه نماز و راز و نیاز با معبود یگانه