راز و نیاز
مناجات
مناجات
(فرازهایی از کتاب انیس الصادقین)