نرم افزار
نرم افزار
لیست نرم افزارهای تولید شده توسط گروه صادقین
سفینة الصادقین 1 - اندروید
انیس الصادقین ۲/۵ - اندروید
انیس الصادقین 1 - جاوا