کلمات قصار
اشعار
نمونه ابیاتی که بالبداهه بر لسان معظم له جاری شده اند
یا اباعبدالله الحسین
تا نگشتی قبول حضرت حق
کی شدی عاشق لقای حسین
چون که او گشت فدای حضرت حق
شد جهان جملگی فدای حسین
جان هر کس که مرده شد در دهر
می شود زنده از نوای حسین
الهی
من که باشم که طلبکار تو باشم
من چه باشم که خریدار تو باشم
گر چه کس نیستم و چیزی نی
دوست دارم که گرفتار تو باشم
گر چه ناچیز ندارد هنری
دوست دارم همه در کار تو باشم
من گدای مرتضایم
حاصل صنع خدایم
من گدایم من گدایم
گرد پای مرتضایم
من گدایم من گدایم
گمرهان راه حق رامن دلیل و رهنمایم
من گدایم من گدایم