کلمات قصار
الهی
ابیاتی که معظم له بالبداهه در زمینه مناجات و اظهار خردی در برابر خالق یکتا سروده اند
این ابیات روز یکشنبه بیست و یکم ذی القعده سال هزار و چهارصد و چهار قمری مطابق با بیست و هشتم مرداد سال هزار و سیصد و شصت و سه سروده شده اند.
توضیح
بسم الله الرحمن الرحیم
الهی
من که باشم که طلبکار تو باشم
گر چه کس نیستم و چیزی نی
گر چه ناچیز ندارد هنری
سیدا رحم کن و کن نظری
من چه باشم که خریدار تو باشم
دوست دارم که گرفتار تو باشم
دوست دارم همه در کار تو باشم
تاکه من تابه ابدطالب دیدارتو باشم