فرمایشات
تجلیات حقیقت
گزیده ای از فرمایشات استاد معظم با موضوع تجلیات حقیقت
بسم الله الرحمن الرحیم
حقیقت را چه در یک آیینه و یا در دوازده آیینه ببینی تفاوت نمی کند.
اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله آیینه هایی هستند که در عالم خلقی شان همان حقیقت محمّدی تجلّی یافته است و خورشید حقیقت الهی در وجود مبارک آنان حقیقتی واحد است که در مقابل آیینه های متعدد قرار گرفته است، لذا نفس شریف امام علیه السلام را همچون نفس مبارک پیامبر اکرم باید مظهر تام و تمام اسماء و صفات خداوندی دانست.
اینکه حضرت علی علیه السلام فرموده اند :
"معرفتی بالنوارانیه معرفة الله" به این معناست که اگر آن بزرگوار همان گونه که هست شناخته شود، خداوند شناخته شده است.
همچنین اینکه از حضرتش نقل شده است که فرموده اند :
"انا اصغر من الله سنتین" معنایش آن است که حقیقت در دو مرحله تجلّی کرده و تنزل یافته است :
تجلی نخست در وجود مقدس پیامبراکرم صلی الله علیه و آله که با آن، جلوه ای از حقیقت نازل گردیده؛ و تجلی دیگر در وجود مولا علیه السلام که جلوه ی دیگری از حق متجلی گشته است.
هنگامی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه تشریف می آورند، مردم عالم را مخاطب قرارداده ومی فرمایند :
هرکه می خواهد آدم علیه السلام را ببیند، مرا ببیند!... هرکه می خواهد محمد صلی الله علیه و آله را ببیند، هر که می خواهد علی، حسن، حسین... را ببیند مرا ببیند!
آدم علیه السلام که هزاران سال قبل از آن از دنیا رفته، و از زمان حیات آن بزرگواران نیز سال های بسیاری گذشته است، لذا معنای سخن آن عزیز سفر کرده جز این نیست که آنان همه تجلی یک حقیقت اند.